Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

20:53
4887 1279 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viafinka finka
20:28
0448 acec 390
20:22


asstronomy
Reposted fromthepunnery thepunnery
20:21
0359 64ff 390
Reposted fromipo ipo

March 28 2018

21:13

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid

March 26 2018

17:57
4803 eb0a 390
Reposted fromu-dit u-dit viafelicka felicka
17:19
3460 d60b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaodyssey odyssey

June 28 2015

23:16
4187 f2b4 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viafujitsuh fujitsuh

June 26 2015

01:31
8509 6cd7 390
omg. Franco brothers <3
Reposted byfujitsuh fujitsuh

June 21 2015

16:19
3268 5e99 390
bądź dumny!
Reposted fromeffronte effronte
16:17
3470 0a17 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
16:14
3688 270d 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa
16:09
3840 9f21 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 03 2015

21:54
7756 76d4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBeatlesFans BeatlesFans
21:49
21:47
7031 815d
Reposted frompaulmccartney paulmccartney
21:40
7175 a1b7 390

iluvetsy:

‘Milky Way’ Wall Clock — TanyaHarrisonPhoto

Featured on I Luv Etsy! | instagram | pinterest

Reposted fromgraysen graysen
21:39

May 30 2015

16:26
3770 0b18 390
John Oliver dissed by Hawking everybody
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
16:03
7894 43f1 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadreamcatcher dreamcatcher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl